Bemowodental

Regulamin

INFORMACJA O PRAWACH PACJENTA I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.       Niniejszym pragniemy poinformować, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest :BemowoDental Clinic Emilia Mroczkowska – Łabęcka ul. Batalionów Chłopskich 74/5 01-308 Warszawa .

2.      W celu udzielania świadczeń leczniczych na podstawie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.), będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe z następujących kategorii:

a. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;

b. Dane dotyczące zdrowia (diagnostyka oraz leczenie, w tym zdjęcia fotograficzne i RTG);

3. Pana/Pani dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

a. księgowym – w zakresie  wystawianych dokumentów księgowych

b. laboratoriom protetycznym- w zakresie wykonania prac protetycznych

c. serwisom technicznym- w zakresie planowanych serwisów sprzętu i urządzeń oraz usuwania awarii

4. Pana/Pani dane pozyskane w celu udzielania świadczeń leczniczych przechowujemy przez okres 20 lat.

5. Nagrania z monitoringu (wizyjnego) przechowywane są przez okres 3 miesięcy.

6.     Panu/Pani przysługują prawa wynikające z RODO:

    Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy  Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości

    Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości

    Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,

    Przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby

    O tym iż obiekt jest monitorowany  i odbywa się monitoring wizyjny oraz dźwiękowy

    O planowanej zmianie  celu przetwarzania , przy innym celu niż udzielanie świadczeń leczniczych

    Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych

    Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO

    W  przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta , możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.

    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach  dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to  istotnie utrudnić realizację  tego celu.

    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.

    Udostępnienia dokumentacji medycznej  na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.                        7.Panu/Pani przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.):

a. prawo do świadczeń zdrowotnych:

odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego;

do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

b. prawo do informacji:

o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji;

o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;

w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody;

prawach pacjenta;

rodzaju i zakresie udzielanych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych.

c. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez pacjenta;

d. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji;

e. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia;

f. prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych;

g. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

h. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta;

i. prawo do umierania w spokoju i godności;

j. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym;

k. prawo dostępu do dokumentacji medycznej;

l. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

m. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

n. prawo do opieki duszpasterskiej;

o. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie;

p. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

8. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417):

podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce;

dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce, ustnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

dokumentację medyczną udostępnia się również instytucjom i organom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417);

pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:

wyłącznie do wglądu;

w postaci kserokopii;

w postaci odpisu;

w postaci uwierzytelnionej kserokopii;

przesłania na adres mailowy podany przez pacjenta pisemnie.

9. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej, czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej;

10. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty: :

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12,47 zł.

jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,43 zł.

wydanie dokumentacji na nośniku 2,49 zł

11. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki;

12. Dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu wyłącznie na terenie jednostki. Inne sposoby są indywidualnie rozpatrywane przez kierownika. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w jednostce.

13. W podmiocie leczniczym prowadzona jest działalność lecznicza i udzielane są świadczenia lecznicze z zakresu stomatologii.